Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2004

Download dit jaarverslag in pdf formaat

 

Jaarverslag 2004

 

Inleiding

Stichting Jabulani Kids Zimbabwe bestaat sinds november 2001. De oprichting van Jabulani Kids Zimbabwe was destijds een initiatief van een aantal mensen die vrijwilligerswerk hebben gedaan in het King George VI Children‘s Rehabilitation and Learning centrum (KGVI centrum) in Bulawayo, Zimbabwe. Deze jonge mensen wilden na terugkomst in Nederland niet dat "uit het oog" ook "uit het hart" zou betekenen en besloten zich te blijven inzetten voor de kinderen van het KGVI centrum. De oprichting van Stichting Jabulani Kids Zimbabwe was daarvan het resultaat. Jabulani is een woord uit het Ndebele, de taal die men spreekt in de streek rond Bulawayo, en het betekent "blijdschap" of "vreugde". Want wat alle vrijwilligers heeft geraakt, was de sfeer van vreugde en blijdschap die in het KGVI centrum heerst, dankzij de opgewektheid en hoop van de kinderen en personeel. Dit ondanks de armoede, de gevolgen van de HIV/AIDS-epidemie, maatschappelijke uitsluiting en politieke onrust.

Het KGVI centrum biedt onder meer revalidatie en huisvesting aan kinderen in de leeftijd van drie tot achttien jaar die lichamelijk gehandicapt en/of slechthorend zijn. Het KGVI centrum werkt nauw samen met de King George VI Memorial school en ontvangt kinderen met een handicap uit heel Zimbabwe. Het KGVI centrum is een non-gouvernementele organisatie en wordt bijna volledig bekostigd met donaties uit binnen- en buitenland. Sinds december 2003 wonen er 95 kinderen in het KGVI centrum en volgen 180 leerlingen onderwijs op de KGVI Memorial School.

In het KGVI centrum en op de KGVI school wordt aandacht besteed aan vijf verschillende ontwikkelingsgebieden met als doel dat elk kind de kans krijgt zich optimaal te ontplooien. De ontwikkelingsgebieden zijn:

 • Onderwijs: de school biedt kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs, en indien de leerling voldoende capaciteiten heeft, wordt de leerling begeleid bij de overstap naar een vervolgopleiding, zoals een universiteit;
 • Creatieve ontwikkeling: naast onderwijs wordt aandacht besteed aan zang en muziek, poëzie, schrijven en schilderen.
 • Zelfredzaamheid: kinderen krijgen training in "Independent Living", waardoor zij leren zichzelf te redden bij hun dagelijkse activiteiten zoals de eigen verzorging en huishoudelijke taken;
 • Revalidatie: kinderen leren omgaan met hun beperkingen. Zij krijgen fysiotherapie, ergotherapie en/of logopedie en zij krijgen, om dit te ondersteunen, specifieke voorzieningen zoals een rolstoel, communicatiehulpmiddel of speciaal bestek;
 • Arbeidsmarktoriëntatie: kinderen kunnen kiezen voor een beroepsgerichte training met een passende stage bij een organisatie of bedrijf, om de stap van school naar een betaalde baan te vereenvoudigen.

Naast aandacht voor de bovenstaande ontwikkelingsgebieden biedt het KGVI centrum bovenal een veilig thuis. De kinderen zijn niet alleen kwetsbaar vanwege hun lichamelijke beperking, maar ook doordat de HIV/AIDS-epidemie in Zimbabwe familiestructuren afbreekt. Het merendeel van de kinderen komt uit gebroken gezinnen of heeft geen ouders meer, waardoor zij meer risico lopen op verwaarlozing en mishandeling. In het KGVI centrum wonen acht tot tien kinderen in kleine wooneenheden samen met een verzorger, een huisvader of -moeder, als een gezin. Zo wordt een veilig en geborgen situatie gecreëerd. Voor kinderen die getraumatiseerd zijn door hun verleden heeft het KGVI centrum een counseling programma, dat kinderen helpt hun verleden te verwerken. Uiteraard voorziet het centrum ook, voor zover mogelijk, in gebalanceerde voeding en in medicijnen.

Om bovenstaande te kunnen bieden aan de gehandicapte kinderen heeft het KGVI centrum geld nodig. Stichting Jabulani Kids Zimbabwe (stichting JKZ) wil het KGVI centrum in zijn activiteiten financieel ondersteunen. Stichting JKZ ontvangt giften van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en fondsen. Daarnaast organiseert het bestuur van stichting JKZ activiteiten en voorlichtingsavonden om vrijwilligers te werven en deze voor te bereiden op een periode van vrijwilligerswerk in het KGVI centrum. Eën van de vrijwilligers, Femke van Gastel, is in 2004 toegetreden tot het bestuur van stichting JKZ. Zij heeft in het KGVI centrum gewerkt als fysiotherapeut.

Namens het bestuur van stichting JKZ en namens het bestuur en de kinderen van het KGVI centrum in Bulawayo willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om al onze donateurs hartelijk te bedanken voor hun giften en hun betrokkenheid. Mede dankzij deze giften kan het KGVI centrum blijven bestaan waardoor kinderen met een handicap in Zimbabwe een toekomst krijgen.

Hilda van der Stok, penningmeester

Esther van der Steeg, secretaris

 

1. Het jaar 2004

In 2004 heeft de economische crisis zich in Zimbabwe voortgezet. Prijzen blijven bijna dagelijks stijgen. Door deze situatie proberen mensen op andere manieren in hun materiële behoeften te voorzien. Zo is er meerdere keren ingebroken in het KGVI centrum. Het centrum vroeg een offerte aan om de inbraakgevoeligheid van het centrum aan te pakken door muren te verhogen en hekken te plaatsen. Toen de offerte na drie weken door de directie van het KGVI centrum bevestigd werd, was de prijs verdriedubbeld. Dit ter illustratie van de situatie van Zimbabwe‘s economie.

Toch is het gelukt om alle kinderen van het KGVI centrum het afgelopen jaar te voorzien van voldoende, en zoveel mogelijk uitgebalanceerde maaltijden. Dit ondanks de hoge prijzen en de schaarste van basisproducten zoals maïsmeel, tarwe en suiker. Door de slechte economische tijden kunnen ouders of verzorgers schoolgeld en kostgeld (de vergoeding voor kinderen om in het KGVI centrum te verblijven als ouders of verzorgers te ver buiten Bulawayo wonen) niet betalen. In het belang van deze gehandicapte kinderen is er door het KGVI centrum een fonds gestart om schoolgeld en kostgeld voor de armste families kwijt te schelden.

Goed nieuws komt van de schoolband, Inkonjane. Dit trio is erg succesvol met hun swingende nummers en optredens in binnen- en buitenland. Het trio heeft inmiddels een CD uitgegeven die ook in Nederland te koop is bij stichting JKZ. Eind 2004 vertrok de band naar Zwitserland voor een muzikale tour, georganiseerd door een voormalig vrijwilliger van het KGVI centrum. Drie leden van het JKZ-bestuur hebben het trio bezocht. In 2004 is een aantal vrijwilligers uit Nederland werkzaam geweest in het KGVI centrum via stichting JKZ. Over de vrijwilligers schreef de directrice van het KGVI centrum in haar laatste brief: "We all so enjoy these visitors who bring a breath of fresh air and enthusiasm to Zimbabwe." Samengevat zijn er in het KGVI centrum in 2004, ondanks economisch barre tijden, mooie initiatieven gestart en voortgezet. Het KGVI centrum heeft het hoofd boven water kunnen houden mede dankzij financiële ondersteuning van stichting JKZ, maar met name dankzij de veerkracht en het optimisme van de directie, het personeel en de kinderen.

 

2. Activiteiten JKZ

De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden in 2004:

 • Werving van nieuwe donateurs door verspreiding van de JKZ-folder, door mond-op-mond "reclame" en via de website van stichting JKZ;
 • Vrienden, collega‘s en familie die acties hebben opgezet voor stichting JKZ, bijvoorbeeld fietstochten, waarvan de verslagen op de website staan, en jarigen die in plaats van cadeaus een gift voor stichting JKZ vroegen;
 • Een geslaagde update van de website www.jabulanikids.nl met meer rubrieken, nieuwe foto‘s en verslagen van verschillende activiteiten;
 • Dankzij de door JKZ georganiseerde en goed bezochte voorlichtingsavonden voor vrijwilligers zijn er in 2004 maar liefst vier Nederlandse vrijwilligers naar Zimbabwe vertrokken om voor minimaal drie maanden in het KGVI centrum te werken. Deze groep vrijwilligers bestond uit één sporttherapeute die ook muziekles kon geven, twee net afgestudeerde fysiotherapeuten en een ervaren ergotherapeute.
 • Verspreiding van twee JKZ-Nieuwsbrieven onder alle donateurs en belangstellenden in het voorjaar en najaar van 2004, zo mogelijk per e-mail en anders via de post;
 • Na een voorlichtingsdag over stichting JKZ en het KGVI centrum hebben de leerlingen van de Openbare Basisschool de Fontein in Krimpen aan den IJssel het gehele jaar een wekelijkse collecte voor stichting JKZ gehouden;
 • In november heeft stichting JKZ bijgedragen aan een fototentoonstelling over kinderrechten, georganiseerd door COS Utrecht. De fototentoonstelling was een maand lang te zien in het stadhuis van Utrecht die door diverse scholen bezocht is, en vervolgens een maand in De Bilt, waar bijna alle plaatselijke scholen aan hebben deelgenomen;
 • In revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht is een grootschalige kerstactie georganiseerd onder personeel, leveranciers van hulpmiddelen en orthopedisch instrumentmakers. De opbrengst is ten goede gekomen aan het Schoolbusproject;
 • Om in 2005 een groot bedrag over te kunnen maken aan het KGVI centrum voor een nieuwe schoolbus, heeft stichting JKZ in 2004 een "spaarpot" gemaakt en tot een bedrag van € 8.000,- gevuld voor het Schoolbusproject. JKZ hoopt eind 2005 een bedrag van € 15.000,- te kunnen overmaken naar het KGVI centrum voor een schoolbus.

 

3. Besteding van de giften

 • Winter Repair project
 • In een van de wooneenheden, "Famous Five", is een scheidingswand geplaatst waardoor er een kleinere, gezelliger woonkamer is ontstaan die gemakkelijker warm te maken en te houden is. Hier maken de kinderen hun huiswerk en houden ze hun huisvergaderingen. In een andere wooneenheid, de "Sunshine House", is vloerbedekking gelegd. De kinderen in deze wooneenheid zijn nog kleuters en spelen graag met elkaar op de grond. Voorheen lag er zeil op de grond dat veel te koud was. Nu is er dankzij de vloerbedekking een comfortabele speelruimte gekomen.
 • Het Winter Repair project werd mede mogelijk gemaakt door het geld dat is ingezameld tijdens de grote sponsorloop op Kampong en de KiTS-cursus op de naschoolse opvang Kameleon te Utrecht eind 2003.
 • Primaire levensbehoeften
 • Giften zijn besteed aan primaire zaken zoals uitgebalanceerde voeding, medicatie en verband, producten voor lichaamsverzorging (zoals tandenborstels en zeep), kleding en schoeisel.
 • School– en kostgeld
 • Het komt dikwijls voor dat ouders of verzorgers het school– en/of kostgeld van hun gehandicapte kind(eren) niet kunnen betalen. Voor deze armste families is er een fonds gestart waaruit geld kan worden bijgelegd zodat het kind toch naar de King George VI Memorial school kan. Enkele giften zijn ten goede gekomen aan dit fonds.
 • Salarissen
 • Salariskosten voor huismoeders en huisvaders, verpleegkundigen, therapeuten en de directie zijn mede vanwege de hoge inflatie nog altijd een grote onkostenpost voor het centrum.
 • Opname in ziekenhuis
 • Na een wetswijziging is opname in het ziekenhuis evenals een bezoek aan de polikliniek helaas niet meer gratis. Jaarlijks komt een aantal kinderen van het KGVI centrum in het ziekenhuis terecht vanwege onder meer botbreuken en infecties. Veel kinderen zijn door hun handicap extra vatbaar voor ziekte. Sommigen hebben een botaandoening waardoor ze snel een arm of been breken. Kortom, geld is nodig om ziekenhuisbezoeken van de kinderen te bekostigen.
 • Music Room project
 • Begin 2004 is het muzieklokaal gerealiseerd en dat wordt nu dagelijks gebruikt. Het lokaal is voorzien van vloerbedekking voor goede geluidsisolatie en akoestiek. Er staan een piano en marimba‘. Elke klas heeft hier muziekles onder leiding van een muziekdocent. Het geld voor het Music Room project is onder andere ingezameld door het Kinderkoor de Linderakkertjes van de parochie Lindenholt te Nijmegen.
 • Onderhoud boomgaard
 • Het irrigatiesysteem voor de boomgaard is aangelegd en voorziet alle fruitbomen van water. De bomen groeien goed en dit jaar konden er al papaya‘s worden geoogst. Andere fruitbomen hebben meer tijd nodig voordat ze vruchten dragen. Ook planten, zoals pompoenplanten, zijn geplant die de kinderen dit jaar al hebben gegeten.
 • Schoolbus-spaarpot
 • In 2005 wil JKZ ervoor zorgen dat het KGVI centrum een schoolbus geschikt voor rolstoelen kan aanschaffen. In 2004 hebben we een spaarpot voor dit doel gemaakt en hier zit inmiddels achtduizend euro in.

 

4. Plannen voor de toekomst

 

4.1 Plannen van het King George VI centrum:

 • Blijven voorzien in primaire levensbehoeften van alle kinderen van het KGVI centrum;
 • In het kader van het School Leavers‘ Support project van het KGVI centrum een ondernemingsplan schrijven voor de start van een kleine onderneming zoals een internetcafé of een naaiatelier voor schooluniformen. Het doel is het creëren van werkgelegenheid voor schoolverlaters van de King George VI Memorial School (KGVI School).
 • Het zoeken van een degelijke en voor rolstoelen aangepaste schoolbus. De stichting JKZ betaalt de schoolbus tot een bedrag van vijftienduizend euro.
 • Uitvoeren van het Maintenance Project (onderhoudsproject). In 2005 wil het KGVI centrum de daken van het centrum verven. Hier is drieduizend euro voor nodig;
 • Verzorgen van ononderbroken opvang voor gehandicapte kinderen die vaak door HIV/AIDS wees zijn en in vakantieperiodes niet naar huis kunnen;
 • Bieden van counseling aan kinderen die door ervaringen in hun verleden getraumatiseerd zijn;
 • Kinderen de mogelijkheden aanreiken zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Dus naast onderwijs ook de creatieve ontwikkeling van kinderen stimuleren zodat zoveel mogelijk talent benut wordt. Hiervoor zijn muziekinstrumenten, verf, klei, papier, computers en multimedia-apparatuur wenselijk, maar ook (gast-)docenten die kinderen in deze ontwikkeling ondersteunen.
 • Het is voor deze kinderen van levensbelang dat zij getraind worden in zelfredzaamheid door middel van de "Independent Living" –strategie.

 

4.2 Plannen van stichting Jabulani Kids Zimbabwe:

 • Voorzien in financiële ondersteuning van het KGVI centrum voor de primaire levensbehoeften van de kinderen, voor schoolgeld, medische kosten en salariskosten;
 • Voortzetten van het werven en informeren van potentiële vrijwilligers in de vorm van voorlichtingsavonden die georganiseerd worden door enkele bestuursleden van JKZ in Utrecht;
 • Familie, vrienden en collega‘s blijven aanmoedigen om acties voor stichting JKZ op touw te zetten. In mei 2005 bijvoorbeeld, organiseert de Tyltylschool Rotterdam (waar een JKZ-bestuurslid werkzaam is) een Afrika-dag. Stichting JKZ zal op deze dag een voorlichting- en inzamelingsactie houden;
 • Benaderen van bedrijven om sponsor te worden van stichting JKZ;
 • Onderzoeken of het School Leavers‘ Support project van het KGVI centrum een nieuwe impuls kan krijgen door het starten van een kleine onderneming. met behulp van klein ondernemingskrediet (microcredit). Oudleerlingen van het KGVI centrum hebben plannen liggen voor een internetcafé en een naaiatelier voor schooluniformen;
 • De spaarpot voor het Schoolbusproject verder vullen. Er zit nu achtduizend euro in. Het streefbedrag is vijftienduizend euro voor het einde van 2005.

 

5. Financieel verslag

In 2004 kwamen de opbrengsten van stichting JKZ voornamelijk uit particuliere donaties, onze vaste donateurs en de hoofdsponsor Pragmavision. Ook is veel geld opgehaald door initiatieven van vrienden, collega‘s en familie van de bestuursleden van stichting JKZ.

In totaal heeft stichting JKZ € 26.103,67 ontvangen. De totale overheadkosten van stichting JKZ bedroegen in 2004 slechts 2,5 procent. Dit is onder de norm van 5 procent, die in onze statuten is vastgelegd.

De kosten bestonden in 2004 uit:

 • Twee maal huren van accommodatie bij COS Utrecht voor vrijwilligersavonden;
 • Aanschaf van dertig collectebussen. Dit in verband met de kerstactie in revalidatiecentrum De Hoogstraat. Deze bussen zullen waarschijnlijk in de toekomst ook nog nuttig zijn;
 • Postzegels;
 • Bankkosten;
 • Reiskostenvergoeding voor bestuursleden;
 • Contributie/abonnement voor de postbus en de bank.

Er is in totaal een bedrag van € 14.500,- overgemaakt aan het KGVI centrum. Hiervan was € 12.271,35 vrij besteedbaar en € 2228,65 was projectgebonden, namelijk:

 • € 250,- voor de Music Room
 • € 1978,65 voor het Winter Repair project

In 2004 zijn we begonnen met het inzamelen van geld voor het schoolbusproject. Voor de schoolbus hebben we een speciaal depot gemaakt. In dit depot staan giften die speciaal voor de schoolbus zijn gestort via machtigingen of via girale overschrijvingen. In dit depot zit ook de opbrengst van de Kennedymars van Edith Denisse, de fietstocht Marc on Tour, de kerstactie in revalidatiecentrum De Hoogstraat, en een gulle gift van een collega van één van de bestuursleden van JKZ, die de opbrengst van haar vijftigste verjaardag aan het schoolbusproject schonk. Al deze opbrengsten zijn ingezameld voor het project Schoolbus en zal hiervoor ook gebruikt worden. In 2004 hebben we € 8000,- opgehaald voor de schoolbus en in 2005 willen we dit aanvullen tot € 15.000,-.

Er is aan het eind van 2004 een relatief groot bedrag op onze rekening blijven staan. Dit bedrag is aan het eind van 2004 bewust nog niet naar Zimbabwe overgemaakt, omdat de koers van de Zimbabwaanse dollar erg slecht was. De directrice van het KGVI centrum stelde voor om te wachten met het overmaken van het geld, met de verwachting dat aan het begin van 2005 de koers iets beter zou zijn. In het begin van 2005 hebben we dan ook een bedrag van tienduizend euro overgemaakt tegen een veel betere koers. Aan het eind van 2004 stond ook het spaardepot voor het schoolbusproject op de rekening. Ook dit geeft een hoog eindbedrag op onze rekening.

 

Balans 2004

Debet Credit
Vorderingen
Te ontvangen bedragen € 967,90
Vorderingen totaal € 967,90
Tussenrekeningen
Vooruitontvangen posten € 515,50
Tussenrekeningen totaal € 515,50
Eigen vermogen/kapitaal
Kapitaal € 363,04
Reserves € 9.885,84
Eigen vermogen/kapitaal totaal € 10.248,88
Overige schulden kort
Te betalen posten € 46,85
Overige schulden kort totaal € 46,85
Rabobank
Rabobankrekening € 20.788,04
Rabobank totaal € 20.788,04
Nog over te maken in 2005 € 10.944,71
TOTAAL € 21.755,94 € 21.755,94

 

Staat van baten en lasten over 2004

 

Debet Credit
Bijdragen
Ontvangen donaties € 15.354,48
Mountainbike tour Alex Wauben € 840,97
Kennedymars Edith Denisse € 376,74
Fietstocht Marc on Tour € 1.316,00
Donaties via structurele machtigingen € 1.575,00
Fietstocht Hilde fietst € 273,58
Kerstactie De Hoogstraat € 3.597,90
Schoolbus-project € 2.236,00
Fietstocht Matt van Wezel € 533,00
Bijdragen totaal € 26.103,67
Huisvestingskosten
Huur accomodatie € 67,20
Huisvestingskosten totaal € 67,20
Bestuurskosten
Representatiekosten € 7,34
Bestuurskosten totaal € 7,34
Exploitatiekosten
Kosten Kerstactie De Hoogstraat € 30,00
Exploitatiekosten totaal € 30,00
Algemene kosten
Reiskostenvergoedingen € 63,00
Contributies & abonnement € 259,82
Postzegels
Bankkosten € 178,60
Overige algemene kosten € 3,14
Algemene kosten totaal € 554,42
Storting aan KGVI
Storting aan KGVI vrijbesteedbaar € 12.271,35
Storting aan KGVI projectgebonden € 2.228,65
Storting aan KGVI totaal € 14.500,00
Nog over te maken in 2005 € 10.944,71
TOTAAL € 26.103,67 € 26.103,67

 

top van de pagina

Ga naar navigatie