Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2002

 

Download dit jaarverslag in pdf formaat

 

Jaarverslag 2002

 

Inleiding

2002 was het eerste "echte" jaar voor stichting Jabulani Kids Zimbabwe (vanaf hier aangeduid als JKZ)en stond vooral in het teken van opstarten, zowel financieel als organisatorisch. Stichting JKZ is opgericht in november 2001, en haar doelstelling is het werven van fondsen voor het King George VI Rehabilitation and Learning Centre in Bulawayo, Zimbabwe (vanaf hier aangeduid als KG VI). In KG VI wonen en studeren zo"n 80 lichamelijk gehandicapte en dove kinderen, afkomstig uit het gehele land.

Het bestuur van JKZ bestaat uit zeven vrijwilligers, die allen op de een of andere manier met KG VI in aanraking zijn gekomen, en besloten hebben fondsen te gaan werven voor KG VI.

Stichting JKZ is geheel afhankelijk van giften van particulieren, bedrijven, en organisaties die zich met ontwikkelingssamenwerking bezig houden. Daarnaast organiseert het bestuur van JKZ ook allerlei activiteiten om fondsen te werven.

Het bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe wil iedereen bedanken die, in welke vorm dan ook, ons heeft ondersteund en ons daarbij het vertrouwen heeft gegeven in het opstartjaar van JKZ.

Na dit goede eerste jaar gaan we met veel enthousiasme en vertrouwen verder. 2003 staat in het teken van het uitbreiden van de activiteiten en middelen om KGVI financieel te ondersteunen in haar voortbestaan.

 

1. Activiteiten

Gedurende het eerste jaar hebben veel activiteiten plaatsgehad: zo is er een mooie folder van JKZ gedrukt en verspreid onder bela ngstellenden. Verder had JKZ een informatiestand gerealiseerd en tevens een rolstoelrace georganiseerd op de vrijmarkt in Utrecht tijdens Koninginnedag 2002, om bekendheid te geven aan JKZ en om geld binnen te halen. Aan het eind van 2002 heeft JKZ haar eerste nieuwsbrief uitgegeven voor al haar donateurs en belangstellenden.

 

2. Plannen voor de toekomst

Hoofddoelstelling is en blijft het werven van fondsen om KG VI te ondersteunen in haar activiteiten ten behoeve van kinderen met een handicap in Zimbabwe. Daartoe zullen wij doorgaan met het leggen van contacten met particulieren, bedrijven en instellingen die JKZ en dus ook de kinderen van KG VI financieel zouden willen steunen.

Stichting Jabulani Kids Zimbabwe wil studenten die aan een Nederlandse unive rsiteit of beroepsopleiding studeren begeleiden in het leggen van contact met KG VI om hun onderzoek dan wel stage in KG VI te kunnen volbrengen. Daartoe zijn al meerdere contacten gelegd met verschillende onderwijsinstituten.

In de toekomst zal KG VI meer en meer behoefte krijgen aan vrijwilligers, die op eigen kosten en zonder salaris een aantal maanden in KG VI zouden willen werken. Ook dit kan stichting JKZ faciliteren.

 

3. Waaraan zijn uw giften besteed?

In het algemeen bepaalt KG VI waaraan het geld dat wij werven besteed wordt. Een groot deel van het geld is naar primaire levensbehoeften gegaan, zoals voedsel en kleding. Ook vergen het onderhoud van de gebouwen en de salarissen van het personeel veel geld, gezien de aanhoudende economische crisis en de torenhoge inflatie in Zimbabwe.

Voor de toekomst leeft er de wens voor een speciale rolstoelbus, en zijn er medicijnen nodig die erg duur en moeilijk te verkrijgen zijn in Zimbabwe op dit moment. Ook blijft het moeilijk goed en gekwalificeerd personeel te krijgen en te houden omdat veel hoogopgeleide mensen naar het buitenland trekken om te werken.

 

4. Financieel verslag

Een belangrijk deel van de middelen waarmee Stichting Jabulani Kids Zimbabwe het King George VI Centrum kon steunen was afkomstig van vele particuliere donaties, NCDO, Pragmavision en opbrengsten door activiteiten van bestuursleden.

Daar 2002 vooral in het teken stond van het opstarten van de stichting Jabulani Kids Zimbabwe, hebben de kosten voornamelijk bestaan uit de aanschaf van een boekhoudprogramma ("administratiekosten"), het maken en drukken van de folders ("drukwerk & papier"), het opzetten van een eigen website en de jaarvergoeding voor de postbus ("overige algemene kosten").

Vol trots kunnen we terugkijken op het positie ve resultaat van 2002: er is € 3948,- overgemaakt aan het revalidatiecentrum. Het hoge overschot van 2002 (€ 7.254,-) is ontstaan doordat aan het eind van 2002 een aantal grote donaties tegelijk is gedaan aan de stichting. Deze zijn aan het begin van het boekjaar 2003 overgemaakt naar KG VI.

 

Staat van baten en lasten over 2002

Bijdragen
Ontvangen donaties € 13.125,64
Bijdragen totaal € 13.125,64
Rente opbrengsten (Res)
Rente opbrengsten banken € 9,92
Rente opbrengsten (Res)totaal € 9,92
Algemene kosten
Reiskostenvergoedingen € 79,98
Administratiekosten € 349,00
Drukwerk & papier € 999,41
Bankkosten € 68,83
Overige algemene kosten € 435,14
Algemene kosten totaal € 1.932,36
Storting aan KGVI
Storting aan KGVI vrijbesteedbaar € 3.450,00
Storting aan KGVI projectgebonden € 498,68
Storting aan KGVI totaal € 3.948,68
Nog over te maken in 2003 € 7.254,52
TOTAAL € 13.135,56 € 13.135,56

 

Balans 2001

Geldmiddelen
Triodos bank .141 € 812,97
Geldmiddelen totaal € 812,97
Eigen vermogen/kapitaal
Kapitaal € 363,04
Eigen vermogen/kapitaal totaal € 363,04
Nog over te maken in 2002 € 449,93
TOTAAL € 812,97 € 812,97

 

Balans 2002

Geldmiddelen
Triodos bank .141 € 8.067,69
Geldmiddelen totaal € 8.067,69
Eigen vermogen/kapitaal
Kapitaal € 363,04
Reserves € 449,93
Eigen vermogen/kapitaal totaal € 812,97
Leverancierskredieten
Crediteuren € 0,20
Leverancierskredieten totaal € 0,20
Nog over te maken in 2003 € 7.254,52
TOTAAL € 8.067,69 € 8.067,69

 

top van de pagina

Ga naar navigatie